برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان(کارآموز)

دانشجویان سال چهارم هر ترم تحصیلی به صورت منظم به مدت 3 ماه به بخش کودکان بیمارستان شهید مدنی وشهیدرحیمی خرم آباد معرفی می شوند.برنامه آموزش عملی وکلاس های تئوری بیماریهای کودکان از ساعت 8 صبح لغایت 14  جهت مشمولین آموزش اجرا میشود.در این سه ماه دانشجویان به دو گروه تقسیم می شوند یک گروه به مدت 5/1 ماه در بخش جنرال کودکان حضور دارند و دسته دیگر نیز به مدت 5/1 ماه در بخش های فوق تخصصی آموزشهای لازم را فرامی گیرند و سپس گروهها جابجا می شود.لازم بذکر است در طول این مدت تمامی استاجرها از ساعت14-12  دروس تئوری بیماریهای کودکان را فرامی گیرند.

دانشجویان موظفند در روز اول هر بخش خود را به مسوول آموزش گروه کودکان معرفـی نماینـد و در جلسـه توجیهی شرکت نمایند.در جلسه توجیهی برنامه  آموزشی بخش ، مقررات وشیوه های ارزشیابی به طور کامل جهت کارآموزان تشریح میشود.

برنامه آموزشی دانشجویان، به شرح ذیل می باشد:

1-ساعت 7تا8صبح معاینه بیماران بستری در بخش و نوشتن سیر بیماری و تغییراتی که در روز گذشته اتفاق افتاده و بررسی آزمایشهای در خواستی و اقدامات پاراکلینیک براساس soap انجام میشود.
2-از ساعت 8تا 9 صبح روزهای شنبه ،یکشنبه،چهارشنبه گزارش صبحگاهی ،دوشنبه گراند راند ،سه شنبه ژورنال رزیدنتی برگزار می شود، در گزارش صبحگاهی دستیاران، کارورزان  و کارآموزان با راهنمایی اتندینگ با نحوه برخورد با بیماران و اقدامات تشخیصی ودرمانی آشنا می شوند.در ضمن گزارش صبحگاهی یک روز در هفته توسط کارآموزان به کمک کارورز ودستیار ارائه می شود.
3-از ساعت 9 تا 10 راند بخش توسط اتندینگ و با بحث و آموزش عملی بر بالین بیمار و وتغییرات وضعیت بیمار طی روز گذشته انجام می شود و دانشجویان در آن شرکت فعال دارند. انجام فعالیت بخشهای آموزشی بصورت دوره های گردشی بوده ونظارت برحسن انجام فعالیتهای مذکور شامل معرفی بیماران در راند آموزشی ،انجام معاینات وطرح  تشخیص های افتراقی توسط کار آموز ، برعهده اساتید ودستیاران خواهد بود.
4-از ساعت 10 تا 11 گرفتن شرح حال بیماران جدید و حضور در درمانگاه طبق تقسیم بندی انجام میشود.

5-ساعت 11 تا 12 کنفرانس های کارآموزی وکارورزی با حضور اتند ودستیار مربوطه برگزار می گردد.
6-از ساعت 12 تا14کارآموزان در کلاس تئوری بیماریهای کودکان طبق برنامه از پیش تعیین شده حضور می یابند.
7- دانشجویان به صورت کشیک از ساعت 16تا 20 در اورژانس حضور میابند.نظارت برحضور  آنها توسط دستیار انجام میشود .کارآموز طی ساعات کشیک موظف به اخذ شرح حال وانجام معاینه ، طرح تشخیص افتراقی وثبت آن می باشد.

8-دانشجویان براساس گروه بندی انجام شده در کلاس skill labشرکت می نمایند.

9-امتحان  تئوری بیماریهای کودکان بصورت تستی ومنابع آزمون توسط اساتید ودر غالب طرح درس و دوره به کاراموزان معرفی می شود وآزمون عملی مبتنی برموارد مطرح شده در گزارش صبحگاهی ،کنفرانس وراندهای بخش به روش  osce خواهد بود.ونمره کارآموزی براساس چارت موجود محاسبه می شود.

 

 

 

چارت نمره کار آموزی کودکان

 

نمره بیماریهای کودکان  5

 

نمره         آسکی 6

 

نمره فعالیت بخش ودرمانگاه توسط اتند ودستیار 3+پمفلت1

 

نمره  شرح حال

 

5/1+مورنینگ استاجری0.5

 

نمره حضور وغیاب وچک کردن پروندها توسط مسئول آموزش 5/2+0.5کنفرانس

 

معدل

 

 

 

 

 

 

آیین نامه انضباطی کارآموزان کودکان  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

غیبت غیر موجه در کنفرانس وژورنال  آموزشی ،گزارش صبحگاهی،راندهای  بالینی ودرمانگاه ها  ، معرفی موردبه شرح ذیل می باشد.

الف- غیبت بیش از 4 جلسه منجر به منظور شدن نمره صفر برای دانشجو وتجدید دوره کامل بخش مربوطه خواهد شد. (منظور از جلسه کامل ،  یک روز فعالیت آموزشی یا غیبت در 3 فعالیت آموزشی  را گویند).

ب- غیبت تا 2 جلسه منجر به تجدید دوره به مدت 1 ماه دربخش خواهد شد.

پ-غیبت 3و4 جلسه در بخش منجر به 2 ماه تجدید دوره در بخش خواهد شد.

تبصره : بدیهی است تصمیم گیری در مورد نحوه برخورد با غیبت دانشجویانی که کمتر از یک جلسه غیبت دارند (غیبت در 1 یا 2 فعالیت آموزشی )بعهده گروه کودکان می باشد.

ج- غیبت غیر موجه در امتحان به هر عنوان به منزله گرفتن صفر در بخش می باشد وغیبت موجه باعٍث حذف بخش می شود. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان به عهده مدیر گروه ،معاون آموزشی بیمارستان ومسئولین دانشکده وارائه مستندات وتایید پزشک معتمد دانشگاه در مورد بروز بیماری حاد واورژانسی یا حادثه غیر مترقبه می باشد.

د-امتحان  بخش میبایست در روز قبل از پایان بخش (14 ماه )برگزار شود . برگزاری امتحان سایر بخشها در بخش کودکان خلاف مقررات آموزشی می باشد.

و- در صورت عدم رضایت اتند مربوطه از نحوه حضور وفعالیت کاراموز در بخش علاوه برکسر نمره ،دانشجوی متخلف در صورت تکرار به شورای گروه، جهت تصمیم گیری نهایی معرفی خواهد شد.

ه- کارآموزان موظف به رعایت شئونات حرفه ای دربخش هاوبیمارستان هاوانجام حداکثرکوشش جهت حسن رابطه باکادردرمانی وبیماران می باشند.

 

 شرح وظایف کارورزان کودکان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
1-کارورزان موظفند در روز اول هر بخش خود را به مسوول آموزش کارورزان کودکان معرفـی نماینـد و در جلسـه معارفـه وتوجیهی شرکت نمایند.
2-حضور دربرنامه های آموزشی در نظر گرفته شـده شـامل کلاسهای تئوری ، راندهای بخش ، کنفرانسها ، و یا سایر برنامه هایی که از طرف آموزش گروه مشخص می شودالزامی می باشد.

3-کارورزان موظف به حضورفعال دردرمانگاههای تخصص وفوق تخصصی می باشند.

4-کارورزان موظفنددرکلیه کشیکهای تعیین شده حضورداشته باشندوغیبت غیرموجه حتی دریک کشیک موجب تنبیه انضباطی مشتمل بر اضافه شدن دوره و کسر نمره پایان دوره براساس تصمیم گروه خواهد شد. در صورتیکه غیبت موجه باشد به ازای هر روز غیبت دو کشیک اضافه منظور خواهد شد.

تبصره : تعدادکشیک  10شب درماه میباشدکه بسته به تعدادکارورزان موجودوباهماهنگی بامعاون آموزشی گروه ومسئول آموزش قابل تغییـرمـی باشد. برنامه کشیک توسط نماینده کارورزان قبل از 14 هر ماه به آموزش تحویل داده میشود.

5- گرفتن شرح حال بیماران وتکمیل پرونده های آنان وپیگیری برنامه های تشخیص ودرمان بیماران اعم از

پیگیری جواب آزمایشات وپاراکلینیک،ثبت سیر بیماری با نظارت دستیار واتند مربوطه به نحوشایسته می بایست انجام شود.

6-کارورزان موظف به رعایت شئونات حرفه ای دربخش هاوبیمارستان هاوانجام حداکثرکوشش جهت حسن رابطه باکادردرمانی وبیماران می باشند.

7-در خواست مرخصی کارورزان :با امضای استاد مربوطه ودوکارورز جایگزین و اطلاع آموزش امکان پذیر است.

مرخصی حداکثر  2روزدرماه میباشد.

8-غیبت غیرموجه یاموجه دربیش ازیک دهم دوره آموزشی سبب تجدیددوره آموزشی خواهدشد.

سوالات متداول

آدرس سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی کجاست؟

طبقه زیرزمین- راهروی سمت بوفه- انتهای راهرو- سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی

آدرس سامانه آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی چیست؟

آدرس URL سامانه Exam.lums.ac.ir  می باشد

آدرس IP نیز 192.168.32.20 می باشد

ضمنا عزیزانی که از وای فای دانشگاه (pardis) استفاده میکنند حتما داده گوشی خود را خاموش کرده و تنها با وای فای وارد شوند و آدرس سامانه را بصورت دستی در نوار مرورگر خود بزنند.

نحوه ورود به سامانه آزمون الکترونیکی چگونه می باشد؟

جهت شرکت در آزمون پیش رو بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به آزمون» را بزنید.

چگونه از نتایج آزمونهای برگزار شده در سامانه آزمون الکترونیکی باخبر بشیم؟

جهت نمایش نمره بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به پنل کاربری» را بزنید.

offer
انتقادات
و
پیشنهادات