دورس بیوشیمی دوره دکترای پزشکی عمومی

parameters/lums/modules/fdk/upload/content/groupWeb/File/bio/medical%20field/total%20course.pdf

طرح درس ترم بیوشیمی مولکولی

  parameters/lums/modules/fdk/upload/content/groupWeb/File/bio/medical%20field/1_2_99_%20term%20program%20medicen%20%20term%201.pdf

طرح درس روزانه بیوشیمی مولکولی

parameters/lums/modules/fdk/upload/content/groupWeb/File/bio/medical%20field/1_2_99_%20daily%20plane%20of%20medicen%20term%201.pdf

طرح درس ترم بیوشیمی دیسپلین

  parameters/lums/modules/fdk/upload/content/groupWeb/File/bio/medical%20field/1_2_99_%20term%20program%20medicen%20%20term%202.pdf

طرح درس روازنه بیوشیمی دیسپلین

  parameters/lums/modules/fdk/upload/content/groupWeb/File/bio/medical%20field/10_6_99%20daily%20plane%20of%20medicen%20term%202.pdf

کلیات طرح  درس بیوشیمی هورمون

parameters/lums/modules/fdk/upload/content/groupWeb/File/bio/medical%20field/Endocrine_Biochemistry_L__P_.pdf

برنامه ترمی دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

parameters/lums/modules/fdk/upload/content/groupWeb/File/bio/arshad%20course

/Term%20program%20arshad.pdf

سرفصلهای دروس دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

parameters/lums/modules/fdk/upload/content/groupWeb/File/bio/arshad%20course/sarfasel%20of%20arashad.pdf

طرح درس روزانه بیوشیمی عمومی ارشد

parameters/lums/modules/fdk/upload/content/groupWeb/File/bio/1_11_1400_%20daily%20plane%20of%20biochemistry.pdf

طرح درس ترم بیوشیمی عمومی ارشد

parameters/lums/modules/fdk/upload/content/groupWeb/File/bio/course%20plan/1_11_1400_%20term%20program%20biochemistry.pdf

طرح درس روزانه بیوشیمی بالینی ارشد

 parameters/lums/modules/fdk/upload/content/groupWeb/File/bio/course%20plan/1_11_1400%20daily%20plane%20of%20clinical%20bio%20arshad.pdf

طرح درس ترم بیوشیمی بالینی ارشد

parameters/lums/modules/fdk/upload/content/groupWeb/File/bio/course%20plan/1_11_1400%20%20term%20program%20clinical%20bio%20arshad.pdf

طرح درس روزانه هورمون و تومور مارکرهای ارشد

 parameters/lums/modules/fdk/upload/content/groupWeb/File/bio/course%20plan/1_11_400%20daily%20plane%20of%20%20hormon%20%20arshad.pdf

طرح درس ترم هورمون و تومورمارکرها ارشد

parameters/lums/modules/fdk/upload/content/groupWeb/File/bio/course%20plan/1_11_1400%20term%20plan%20hormon%20arshad(1).pdf

طرح درس روزانه تجهیزات و روشهای آزمایشگاهی ارشد

parameters/lums/modules/fdk/upload/content/groupWeb/File/bio/course%20plan/1_11_1400_%20daily%20plan%20tajhizan%20arshad.pdf

طرح درس ترم تجهیزات و روشهای آزمایشگاهی ارشد

parameters/lums/modules/fdk/upload/content/groupWeb/File/bio/course%20plan/1_11_1400_term%20program%20tajhizat%20arshad.pdf

طرح درس روانه بیولویی سلولی و مولکولی ارشد

 parameters/lums/modules/fdk/upload/content/groupWeb/File/bio/course%20plan/1_11_1400_%20daily%20plane%20of%20molecular%20bioglogy%20for%20arshad%20term%201.pdf

طرح درس ترم بیولویی سلولی و مولکولی ارشد

parameters/lums/modules/fdk/upload/content/groupWeb/File/bio/course%20plan/1_11_1400_%20term%20program%20molecular%20bioglogy%20arshad%20%20term%201.pdf

طرح درس روزانه بیوشیمی پیشرفته بافتها ارشد

parameters/lums/modules/fdk/upload/content/groupWeb/File/bio/course%20plan/1_11_1400_daily%20plane%20tissue%20arshad.pdf

طرح درس ترم بیوشیمی پیشرفته بافتها ارشد

parameters/lums/modules/fdk/upload/content/groupWeb/File/bio/course%20plan/

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

سوالات متداول

آدرس سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی کجاست؟

طبقه زیرزمین- راهروی سمت بوفه- انتهای راهرو- سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی

آدرس سامانه آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی چیست؟

آدرس URL سامانه Exam.lums.ac.ir  می باشد

آدرس IP نیز 192.168.32.20 می باشد

ضمنا عزیزانی که از وای فای دانشگاه (pardis) استفاده میکنند حتما داده گوشی خود را خاموش کرده و تنها با وای فای وارد شوند و آدرس سامانه را بصورت دستی در نوار مرورگر خود بزنند.

نحوه ورود به سامانه آزمون الکترونیکی چگونه می باشد؟

جهت شرکت در آزمون پیش رو بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به آزمون» را بزنید.

چگونه از نتایج آزمونهای برگزار شده در سامانه آزمون الکترونیکی باخبر بشیم؟

جهت نمایش نمره بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به پنل کاربری» را بزنید.

offer
انتقادات
و
پیشنهادات