شماره اتاق

لینک سامانه علم سنجی اساتید

زمینه پژوهشی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

نام اساتید

تصاویر

ردیف

375

https://isid.research.ac.ir/Asghar_Rajabzadeh

بیولوژی تولید مثل

استادیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر اصغر رجب زاده

 

1

172

 

بیولوژی انتروپولوژیکی، نوروآناتومی،

تاریخ پزشکی و فلسفه پزشکی

دانشیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر جعفر رضاییان

 

2

443

https://isid.research.ac.ir/Majid_Tavafi

بیولوژی کلیه

استاد

دکترای تخصصی بافت شناسی

دکتر مجید طوافی

 

3

389

https://isid.research.ac.ir/Mandana_BeigiBoroujeni

بیولوژی تولید مثل

استاد

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر ماندانا بیگی

 

4

355

https://isid.research.ac.ir/Farzaneh_Chehelcheraghi

بیولوژی بازساختی

دانشیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر فرزانه چهلچراغی

 

5

355

https://isid.research.ac.ir/Leila_Zarei

بیولوژی تولید مثل

استاد

دکترای بافت شناسی مقایسه ای

دکتر لیلا زارعی

 

6

375

https://isid.research.ac.ir/Ahmad_Tamjidipoor

بیولوژی استخوان

مربی

کارشناسی ارشد آناتومی

آقای احمد تمجیدی پور

 

7

172

https://isid.research.ac.ir/Ali_RashidyaniRashidabadi

استریولوژی، رادیولوژی اناتومیک، مورفومتری

استادیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر علی رشیدیانی

 

8

355

https://isid.research.ac.ir/Elahe_Barfi

 

سلول های بنیادی

استادیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر الهه برفی

 

9

355

https://isid.research.ac.ir/Arefeh_Aryan

بیولوژی تولید مثل، مهندسی بافت، سلول های بنیادی

استادیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر عارفه آریان

 

10

 

 

مهندسی بافت، سلول های بنیادی، بیولوژی تولید مثل

استادیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر عاطفه یعقوبی

 

11

شماره اتاق

لینک سامانه علم سنجی اساتید

زمینه پژوهشی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

نام اساتید

تصاویر

ردیف

375

https://isid.research.ac.ir/Asghar_Rajabzadeh

بیولوژی تولید مثل

استادیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر اصغر رجب زاده

 

1

172

 

بیولوژی انتروپولوژیکی، نوروآناتومی،

تاریخ پزشکی و فلسفه پزشکی

دانشیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر جعفر رضاییان

 

2

443

https://isid.research.ac.ir/Majid_Tavafi

بیولوژی کلیه

استاد

دکترای تخصصی بافت شناسی

دکتر مجید طوافی

 

3

389

https://isid.research.ac.ir/Mandana_BeigiBoroujeni

بیولوژی تولید مثل

استاد

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر ماندانا بیگی

 

4

355

https://isid.research.ac.ir/Farzaneh_Chehelcheraghi

بیولوژی بازساختی

دانشیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر فرزانه چهلچراغی

 

5

355

https://isid.research.ac.ir/Leila_Zarei

بیولوژی تولید مثل

استاد

دکترای بافت شناسی مقایسه ای

دکتر لیلا زارعی

 

6

375

https://isid.research.ac.ir/Ahmad_Tamjidipoor

بیولوژی استخوان

مربی

کارشناسی ارشد آناتومی

آقای احمد تمجیدی پور

 

7

172

https://isid.research.ac.ir/Ali_RashidyaniRashidabadi

استریولوژی، رادیولوژی اناتومیک، مورفومتری

استادیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر علی رشیدیانی

 

8

355

https://isid.research.ac.ir/Elahe_Barfi

 

سلول های بنیادی

استادیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر الهه برفی

 

9

355

https://isid.research.ac.ir/Arefeh_Aryan

بیولوژی تولید مثل، مهندسی بافت، سلول های بنیادی

استادیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر عارفه آریان

 

10

 

 

مهندسی بافت، سلول های بنیادی، بیولوژی تولید مثل

استادیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر عاطفه یعقوبی

 

11

مدیر گروه: دکتر اصغر رجب زاده     (وظایف مدیر گروه)

اطلاعات تماس:  09160783856          Email: dr.a_rajabzadeh@yahoo.com

معاون تحصیلات تکمیلی گروه: دکتر جعفر رضاییان

معاون آموزشی گروه: آقای احمد تمجیدی پور

معاون پژوهشی گروه: دکتر لیلا زارعی

اعضای هیئت علمی گروه علوم تشریحی

شماره اتاق

لینک سامانه علم سنجی اساتید

زمینه پژوهشی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

نام اساتید

تصاویر

ردیف

375

https://isid.research.ac.ir/Asghar_Rajabzadeh

بیولوژی تولید مثل

استادیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر اصغر رجب زاده

 

1

172

 

بیولوژی انتروپولوژیکی، نوروآناتومی،

تاریخ پزشکی و فلسفه پزشکی

دانشیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر جعفر رضاییان

 

2

443

https://isid.research.ac.ir/Majid_Tavafi

بیولوژی کلیه

استاد

دکترای تخصصی بافت شناسی

دکتر مجید طوافی

 

3

389

https://isid.research.ac.ir/Mandana_BeigiBoroujeni

بیولوژی تولید مثل

استاد

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر ماندانا بیگی

 

4

355

https://isid.research.ac.ir/Farzaneh_Chehelcheraghi

بیولوژی بازساختی

دانشیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر فرزانه چهلچراغی

 

5

355

https://isid.research.ac.ir/Leila_Zarei

بیولوژی تولید مثل

استاد

دکترای بافت شناسی مقایسه ای

دکتر لیلا زارعی

 

6

375

https://isid.research.ac.ir/Ahmad_Tamjidipoor

بیولوژی استخوان

مربی

کارشناسی ارشد آناتومی

آقای احمد تمجیدی پور

 

7

172

https://isid.research.ac.ir/Ali_RashidyaniRashidabadi

استریولوژی، رادیولوژی اناتومیک، مورفومتری

استادیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر علی رشیدیانی

 

8

355

https://isid.research.ac.ir/Elahe_Barfi

 

سلول های بنیادی

استادیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر الهه برفی

 

9

355

https://isid.research.ac.ir/Arefeh_Aryan

بیولوژی تولید مثل، مهندسی بافت، سلول های بنیادی

استادیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر عارفه آریان

 

10

 

 

مهندسی بافت، سلول های بنیادی، بیولوژی تولید مثل

استادیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

دکتر عاطفه یعقوبی

 

11

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی اساتید

 

تصویر

آخرین مدرک تحصیلی

مرتبه علمی 

سمت 

زمینه 
پژوهشی
برنامه هفتگی CV  تلفن داخلی سامانه علم سنجی اساتید
دکتر اصغر رجب زاده 

  دکترای تخصصی علوم تشریحی

استادیار مدیر گروه بیولوژی تولید مثل WP CV 375

https://isid.research.ac.ir/Asghar_Rajabzadeh

دکتر جعفر رضاییان دکترای تخصصی علوم تشریحی دانشیار معاون تحصیلات تکمیلی گروه و سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده  بیولوژی انتروپولوژیکی- نوروآناتومی- تاریخ پزشکی و فلسفه پزشکی WP CV 172  

دکتر مجید طوافی

 

  دکترای تخصصی بافت شناسی

 استاد

عضو هیات علمی

 بیولوژی کلیه 

WP  CV 443

https://isid.research.ac.ir/Majid_Tavafi

دکتر ماندانا بیگی

 

دکترای تخصصی علوم تشریحی

 استاد

عضو هیات علمی

 بیولوژی تولید مثل

 WP  CV 389 https://isid.research.ac.ir/Mandana_BeigiBoroujeni

دکتر فرزانه چهلچراغی 

 

 

دکترای تخصصی علوم تشریحی

 دانشیار

سرپرست کمیته انتشارات دانشگاه

 بیولوژی بازسازی

 WP  CV 355 https://isid.research.ac.ir/Farzaneh_Chehelcheraghi
دکتر لیلا زارعی

 

دکتری بافت شناسی مقایسه ای

استاد عضو هیات علمی بیولوژی تولید مثل   WP CV 355

https://isid.research.ac.ir/Leila_Zarei

آقای احمد تمجیدی پور  

 

کارشناسی ارشد

مربی 

عضو هیات علمی بیولوزی استخوان  WP CV 375

https://isid.research.ac.ir/Ahmad_Tamjidipoor

دکتر علی رشیدیانی دکترای تخصصی علوم تشریحی استادیار   معائنت آموزشی دانشکده پزشکی، سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه  استریولوژی- رادیولوژی اناتومیک- مورفومتری  WP CV 172

https://isid.research.ac.ir/Ali_RashidyaniRashidabadi

دکتر الهه برفی

 

دکترای تخصصی علوم تشریحی استادیار عضو هیات علمی سلولهای بنیادی WP CV 355 https://isid.research.ac.ir/Elahe_Barfi
دکتر عارفه آریان

دکترای تخصصی علوم تشریحی استادیار عضو هیئت علمی تولید مثل، مهندسی بافت، سلول های بنیادی   CV 355

https://isid.research.ac.ir/Arefeh_Aryan

دکتر عاطفه یعقوبی

دکترای تخصصی علوم تشریحی استادیار عضو هیئت علمی مهندسی بافت، سلول های بنیادی، پزشکی بازساختی، تولید مثل        

سوالات متداول

آدرس سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی کجاست؟

طبقه زیرزمین- راهروی سمت بوفه- انتهای راهرو- سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی

آدرس سامانه آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی چیست؟

آدرس URL سامانه Exam.lums.ac.ir  می باشد

آدرس IP نیز 192.168.32.20 می باشد

ضمنا عزیزانی که از وای فای دانشگاه (pardis) استفاده میکنند حتما داده گوشی خود را خاموش کرده و تنها با وای فای وارد شوند و آدرس سامانه را بصورت دستی در نوار مرورگر خود بزنند.

نحوه ورود به سامانه آزمون الکترونیکی چگونه می باشد؟

جهت شرکت در آزمون پیش رو بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به آزمون» را بزنید.

چگونه از نتایج آزمونهای برگزار شده در سامانه آزمون الکترونیکی باخبر بشیم؟

جهت نمایش نمره بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به پنل کاربری» را بزنید.

offer
انتقادات
و
پیشنهادات