مسئول واحد : دکتر شیرزاد فلاحی

کارشناس EDO : خانم مژگان مصطفی نژاد 

راه های ارتباطی:
 ایمیلEdo.Med@Lums.ac.ir

تلفن : 33120155 - 066   داخلی :301

تاریخچه

درسال  1386 درپاسخ به نیازهای فراینده و تقاضای فراگیر برای بهبودارتقاء کیفیت آموزش پزشکی واحد  EDOتاسیس  گردید .
دفتر توسعه آموزش پزشکی EDO دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با هدف پایانی ایجاد رضایت در مراجعه کنندگان (بیماران) به دانش آموختگان دانشکده (پزشکان و سایر دانش آموختگان) و هدف میانی تربیت پزشکان و دانش آموختگانی توان مند تر در دانشکده پزشکی و زیر نظر ریاست دانشکده تاسیس شده است.EDO دانشکده ضمن دریافت حمایت های علمی و فنی از مرکز توسعه آموزش دانشگاه‏ ، تجربه ها و یافته ها را به واحدهای آموزش پزشکی   و EDO های مراکز آموزشی درمانی تقدیم، انتقال و به اشتراک می گذارد.
در این راستا لازم است هر موردی را که بر تضمین کیفیت و بالا بردن کیفیت آموزش و تربیت دانش آموختگان دانشکده پزشکی اهمیت دارند مورد نظر قرار گیرد.
مقدمه: مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به عنوان یکی از مدیریتهای دانشگاهها از بدو تاسیس، تاثیر غیرقابل انکاری در ارتقای کیفی آموزش پزشکی در سطح کشور داشته اند. 

آخرین شرح وظایف این مراکز در سال 1395 تدوین و ابلاغ شده است. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1401 با توجه به تجربیات ارزشـمند موجود و تغییراتی که در روند فعالیتهای آموزشـی در سـطح کشـور صـورت گرفته، شـرح وظایف مراکز مطالعات و دفاتر توســعه را بازبینی و تدوین کرد .این شــرح وظایف در دو بخش مرکز مطالعات و توســعه آموزش علوم پزشکی و دفتر توسعه آموزش در دانشکده ها و بیمارستان ها تنظیم شده است.

شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها و بیمارستان ها

ماده 1. وظایف کلی و ارتباطات سازمانی
1-    طراحی و تدوین ساختار سازمانی عملیاتی مورد نیاز برای تحقق شرح وظایف و پیشنهاد تعداد و مشخصات اعضای هیات علمی همکار و کارشناسان تمام وقت به معاون آموزشی دانشکده/بیمارستان
2-    تعریف و راهاندازی واحدهای عملیاتی مرتبط با شرح وظایف (مانند آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو ،ارزشیابی و سایر)
3-    تدوین برنامه عملیاتی منطبق بر شرح وظایف مصوب و ارائه آن برای تصویب در شورای آموزشی دانشکده/بیمارستان به صورت سالانه
4-    تدوین شیوهنامه تعامل، همکاری و ارتباطات دفتر  با مرکز مهارتهای بالینی دانشکده/بیمارستان در صورت وجود
5-    شرکت مسوول دفتر در جلسات شورای آموزشی دانشکده/بیمارستان با حق رای به عنوان عضو دائم
6-    شرکت مسوول دفتر در جلسات شورای پژوهشی دانشکده/بیمارستان (به صورت ترجیحی)
7-    ارائه گزارش عملکرد به معاونت آموزشی دانشکده/بیمارستان به صورت دورهای
8-    ارائه گزارش عملکرد به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به صورت دورهای
9-    اجرای اقدامات خارج از شرح وظایف در صورت تصویب در شورای دانشکده و عدم تداخل با شرح وظایف مصوب ماده

 2. وظایف اختصاصی در حیطه برنامه ریزی درسی:
1-    همکاری با مرکز مطالعات در طراحی نظام مدیریت برنامههای درسی برای برنامههای در حال اجرا
2-    تدوین شیوه نامه های مدیریت برنامه ریزی درسی و پایش و نظارت بر اجرا
3-    همکاری برای ارتقای کیفیت آموزش های ارائه شده در کلیه عرصه های آموزش 
4-    ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه های درسی
5-    نظارت بر به کارگیری شیوه نامه های استفاده از روش های یادگیری فعال در عرصه های آموزشی مرتبط

ماده 3. وظایف اختصاصی در حیطه توانمندسازی:
1-    همکاری با مرکز مطالعات برای طراحی شیوه نامه اجرای برنامه توانمندسازی آموزشی شامل نیازسنجی، برنامهریزی و اجرای دوره برای ردههای مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی
2-    همکاری با مرکز مطالعات برای اجرای برنامههای توانمندسازی آموزشی برای رده های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی
3-    ارائه مشاوره های آموزشی به اعضای هیات علمی
4-    انتشار رسانه های مرتبط با آموزش پزشکی
ماده 4. وظایف اختصاصی در حیطه سنجش و ارزیابی دانشجو:
1-    تدوین و اجرای شیوهنامه اجرایی ارزیابی دانشجو
2-    مشاوره و مشارکت در طراحی ابزارهای ارزشیابی نوین مانند پورتفولیو و  لاگ بوک
3-    همکاری با مرکز مطالعات در نظارت و ارائه بازخورد بر پیادهسازی شیوهنامه اجرایی ارزیابی دانشجو
 ماده 5. وظایف اختصاصی در حیطه ارزشیابی استاد:
1-    اجرای نظام جامع ارزشیابی استاد
2-    نظارت و پیگیری تاثیر اجرای ارزشیابی استاد بر ارتقای عملکرد آموزشی
 ماده 6. وظایف اختصاصی در حیطه ارزشیابی برنامه:
1-    همکاری در طراحی نظام جامع ارزشیابی برنامههای آموزشی
2-    ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی برنامههای آموزشی، چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای آن
3-    همکاری و مشاوره در اجرای اعتباربخشی (برنامهای، موسسهای و بیمارستانی)
ماده 7. وظایف اختصاصی در حیطه پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و طرح های نوآورانه آموزشی:
1-    همکاری با مرکز مطالعات در تدوین شیوهنامه برای طرحهای توسعهای، فعالیتهای نوآورانه آموزشی، دانشپژوهی آموزشی و پژوهش در آموزش
2-    همکاری با مرکز مطالعات در بسترسازی برای شرکت اعضای هیات علمی در جشنواره شهید مطهری دانشگاهی و کشوری
ماده 8.  وظایف اختصاصی در حیطه آموزشهای مبتنی بر جامعه و پاسخگو:
1-    همکاری در استقرار و توسعه برنامههای آموزشی مبتنی بر جامعه و پاسخگو
2-    توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان در زمینه آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو
3-    همکاری با مرکز مطالعات در طراحی و اجرای نظام ارزشیابی و پایش آموزشهای مبتنی بر جامعه و پاسخگو ماده 9. وظایف اختصاصی در حیطه فعالیتهای دانشجویی:
1-    راهاندازی، حمایت و نظارت بر کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده
2-    همکاری با مرکز مطالعات در توانمندسازی آموزشی اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده
3-    همکاری و تسهیل فعالیتهای دفتر استعداد درخشان

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

سوالات متداول

آدرس سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی کجاست؟

طبقه زیرزمین- راهروی سمت بوفه- انتهای راهرو- سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی

آدرس سامانه آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی چیست؟

آدرس URL سامانه Exam.lums.ac.ir  می باشد

آدرس IP نیز 192.168.32.20 می باشد

ضمنا عزیزانی که از وای فای دانشگاه (pardis) استفاده میکنند حتما داده گوشی خود را خاموش کرده و تنها با وای فای وارد شوند و آدرس سامانه را بصورت دستی در نوار مرورگر خود بزنند.

نحوه ورود به سامانه آزمون الکترونیکی چگونه می باشد؟

جهت شرکت در آزمون پیش رو بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به آزمون» را بزنید.

چگونه از نتایج آزمونهای برگزار شده در سامانه آزمون الکترونیکی باخبر بشیم؟

جهت نمایش نمره بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به پنل کاربری» را بزنید.

offer
انتقادات
و
پیشنهادات